Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tonnen ? Ook dat de Bijzondere Onderwijzer (om hem zoo eens te noemen), die de zelfde examens als de Openbare heeft moeten afleggen, de zelfde gelden daarvoor heeft moeten storten en bij de . Wet gelijkelijk met den Openbaren wordt genoemd bij de aanvaarding van zijne beirekking ais Hoofdonderwijzer zich van een patent moet voorzien, iets waarvan de Openbare Onderwijzer is vrij gesteld ? O zeker, gij weet het: de Wet op 't lager onderwijs van 1857, die o. i. de strekking moest hebben om gaandeweg de hulp van den staat overbodig te maken, heeft tot hoofdstrekking die hulp te bestendigen, ja om 't geven van onderwijs aan den Staat als plicht op te leggen; en dat wel zóó, dat daardoor de bemoeiingen, veto, particulieren overal kunnen worden belemmerd en in meer dan ééne localiteit onmogelijk gemaakt.

Het ergste is hierbij wel dit, iets wat op den duur ondragelijke gewetensdwang dreigt te worden, dat de Staat de voortreffelijkheid van zijn kind, van zijn eigen, van zijn troetelkind, zooals Ds. Gunning de openbare school noemt, juist in datgene zoekt wat de Christen, die aan Gods Woord gehecht is, bedroeft. •

De Staat duldt op de Openbare Scholen noch Gods Woord noch Christelijke Waarheid; hij wil dat zij tegenover 't Christendom, ja tegenover elke geopenbaarde waarheid neutraal Ég, ofschoon die neutraliteit slechts schijnbaar en in den grond ondenkbaar is. »Et is," wij nemen hier de woorden van den heer Mr. Gboen van Pbinstebeb over, »er is eene richting, die een Christen-

Sluiten