Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legiale studiebaan voor de keuze van een verderen levensstaat toen een nieuw vreeselijk doodsgevaar, waaraan hij ter nauwernood ontsnapte, die keuze onherroepelijk besliste. Toen eens in een stadje twee dagreizens van Fulda gelegen een treurspel werd opgevoerd begaf hij zich daarheen in gezeldschap van eenige makkers; maar daar hij na den afloop der vertooning niet met hen in de plaats wilde overnachten besloot hij alleen terug te keeren, een stout besluit dewijl hij het uitgestrekte woeste woud Spessard moest doortrekken dat destijds door roovers en wilde ^dieren zeer onveilig werd gemaakt. Nauwelijks daarin getreden verloor hij den rechten weg en al verder voortgaande, al verder afdwalende geraakte hij zoo tusschen de struiken en doornen verward dat hij geen spoor van uitweg meer vond; tot overmaat van ramp kwam de invallende duisternis hem de laatste hoop van verlossing ontnemen. Vol ontsteltenis beklom hij een boom om zich tegen de wilde dieren te beveiligen en bracht aldaar den nacht biddende door. In de morgenschemering ging hij weder op goed geluk voort om ergens een uitweg te zoeken , maar hoe verder hij voort liep hoe meer hij zich tusschen het hout verwarde. Op het punt van door vermoeienis, honger en dorst op den grond neer te zijgen met het vreeselijk lot voor oogen hier in dit eenzame bosch van gebrek om te komen of'door de wolven te worden verscheurd, nam hij nogmaals zijn toevlucht tot het gebed en na aan God eenige beloften te hebben gedaan hervatte hij zijn verschrikkelijken zwerftocht. Eindelijk na negen uren dolens zag hij het licht helderder door het hout heenbreken en kwam hij voor eene groote weide waar de maaiers juist met den hooioogst bezig waren. Hier vernam hij twee dagreizen van zijne woning verwijderd te zijn en werd te paard naar zijne ouders teruggevoerd.

Door zooveel blijken van buitengewone bescherming der Voorzienigheid getroffen, besloot hij na ernstig beraad de wereld geheel te verlaten en de Sociëteit van Jesus in

Sluiten