Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren verklaart uit de onregelmatige breking der lichtstralen in de met waterdamp ongelijkmatig beladene lucht, maar wat meer is, uit de vlijtige waarneming der zonnevlekken heeft hij reeds het denkbeeld opgevat van het verband tusschen de meerdere of mindere ontwikkeling dezer verschijnselen en de veranderlijkheid zoowel der weersgesteldheid als der overige werkingen der zon in de verschillende jaren, een verband dat nog heden de aandacht der natuurkundigen tot zich trekt maar nog niet volledig in zijne bijzonderheden is vastgesteld: „Daar de zon nu eens als met een gordel van vlekken bedekt, dan eens na wegwerping van dien rouwsluier geheel helder schitterend en rustig te voorschijn treedt, daar zij nu eens vlammen dan eens donkere rookwolken schijnt uit te braken, moeten deze verschijnselen klaarblijkelijk op de aarde een verschillenden invloed uit oefenen, dewijl zij door hunne afwisseling het licht der zon zelve veranderen, het belemmeren bevorderen vermeerderen en verminderen; is nu het licht veranderd dan moet ook de invloed der zon op de aarde en al het ondermaansche noodwendig veranderen. Dat dit werkelijk plaats heeft wordt door de sterrenkundige gedenkschriften van schier alle eeuwen bevestigd. Van daar beleven wij dikwijls jaren die meer dan andere van het gewone klimaat afwijken; de astrologen schrijven dit toe aan den verschillenden stand der planeten, maar wij met meer grond aan de veranderlijkheid dezer werkingen in de zon.'' De zon was voor hem eene vurige zee die in voortdurende beweging verkeert, eene opvatting die thans schitterend is bevestigd.

Bij zijne omvangrijke onderzoekingen over de eigenschappen der kleuren, waarin hij onder anderen aantoonde hoe men door verbinding van verschillend gekleurde glazen allerlei samengestelde kleuren kan verkrijgen, outdekte hij het verschijnsel der fluorescentie in het aftreksel van het hout eener Mexioaansche plant door de inboorlingen Coatl geheeten en door de missionarissen der Sociëteit naar Europa overgezonden: „Als men van het hout diens booms een beker

Sluiten