Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke betrekking met de grootste geleerden van zijn tijd onverschillig van welke godsdienstige gezindheid, de protestantsche vorsten zoowel als de katholieke rekenden het zich tot eer hem de noodige hulpmiddelen voor zijne wetenschappelijke onderzoekingen te verstrekken. De verzameling der brieven die hij meestal over wetenschappelijke onderwerpen zelf schreef of van alle zijden ontving omvat niet minder dan 144 banden. Uit de talrijke zeldzame geschenken hem uit alle landen der aarde toegezonden ontstond het Museum Kircherianum, geruimen tijd een der beroemdste van Europa.

Het is klaar dat zoo gevierd een man grooten invloed op zijne ruime omgeving moest uitoefenen. Ofschoon hij niet alle dwalingen van zijn tijd kon vermijden en somtijds te spoedig voorgewende feiten als waar aannam heeft hij toch in het algemeen dien invloed gebruikt om het onderzoek en de waarneming in de studie der natuur hare rechtmatige plaats te doen innemen. Hij was een besliste tegenstander der aprioristische methode op natuurkundig gebied', en aarzelde niet dit gevoelen rond weg te uiten. Hij verklaarde hoe de geringe vorderingen der natuurkunde in de vervlogene eeuwen te wijten waren aan de omstandigheid dat de geleerden, met de kennis der algemeene beginselen tevreden, niet genoeg de naaste oorzaken der verschijnselen opspoorden. (De Onderaardsehe Wereld, D. I. bl. 363.)

Zelf gaf hij het voorbeeld van onvermoeide navorsching en proefneming en zette ook door rechtstreeksche-uitnoodiging anderen daartoe aan. Hij wendde zich om inlichtingen tot alle slagt van personen; niet alleen degeleerden en ontwikkelden, de bestuurders van mijnen en andere werken, maar ook alle ambachtslieden, arbeiders, jagers visschers en landlieden ondervroeg hij zorgvuldig over de bevindingen in hun vak opgedaan. Vooral heeft hij veel bijgedragen door zijne aanzoeken en vingerwijzingen om onder de missionarissen in het algemeen en onder zijne

Sluiten