Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zich behoorlijk te doen gelden, terwijl er voldoende waarborgen gegeven zijn tegen overheersching van de kleinere gemeenten en provinciën door de grootere. Maar het laat zich vooruitzien , dat zij, die zich afzonderen en onttrekken, daardoor zullen blootstaan aan velerlei gevaar, bepaaldelijk aan dat van inwendige verdeeldheid en twist. De kans bestaat, dat hier en daar de volstrekt onbeperkte autonomie der gemeenten, die men najaagt, zal uitloopen op de ondragelijke willekeur van enkelen. Hoevele gewigtige belangen worden daardoor, ook voor de toekomst, ligtvaardig op het spel gezet ! In elk geval hebben zoodanige gemeenten, overgelaten aan zich zelve, voortaan geen Collegie boven zich, in staat om over in haren boezem gerezen geschillen onpartijdig te beslissen. En zij missen het erkend orgaan, om hare belangen bij de Begering aan te bevelen en hare regten, waar dit noodig zijn mogt, voor te staan. Om niet "te spreken van de onafzienbare moeijelijkheden, waaraan het eerlang verstrijken van den gestelden termijn, in geval van niet vooraf behoorlijk volbragte organisatie, de gemeenten blootstelt.

Wars van alle nevenbedoelingen en in het levendig besef zijner zedelijke verantwoordelijkheid, wekt daarom het Algemeen Collegie, nog vóór zijn aftreden, alle gemeenten en kerkelijke administratiën zonder onderscheid tot de volledige uitvoering van het Besluit met den meest ernstigen aandrang op. Het vertrouwt, dat zij, die tot dusverre, om welke redenen of onder hoedanigen invloed ook, achterwege gebleven zijn of weifelen, thans beter ingelicht, alsnog in haar eigen belang tijdig zullen toetreden. De gevolgen komen anders geheel voor hare rekening, en zij zouden zich welligt te laat beklagen, dat zij de gelegenheid, om voor hare belangen invloed uit te oefenen op de nieuwe organisatie, ongebruikt hebben laten voorbijgaan. Eenparige medewerking is zeker ook het meest 111 overeenstemming met het doel, waartoe het geëerbiedigd

Sluiten