Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij jgelooven, zoo als wij hiervoren meenen te hebben aangetoond, dat er hoegenaamd geen bezwaar is, 1) de zaken heel kalm te laten zoo als zij zijn, het voorstel der Commissie niet aan te nemen, zoo als wij vernemen dat vele administratiën doen, en met name de gemeente te Vlaardingen reeds gedaan heeft blijkens de couranten. Of zoo men meent iets te moeten doen, men late de gemeente beslissen gelijk te Vlaardingen geschiedde. Bij weigering van het voorstel, is er geen gevaar te vreezen, bij aanneming is het regt der gemeente verkracht, de vrijheid en zelfstandigheid voor altijd verloren. Wat er geschieden zal ? Eenvoudig dat de Algemeene Commissie en de Provinciale defungeren. Dan wordt aan de kerk overgelaten, zich zelf te organiseren in haar beheer. Dan zal de Synode als de hoogste magt optreden, zich de zaak aantrekken en gelijk ze meermalen beproefde, doch door den Staat daarin bemoeijelijkt werd, een reglement * Mlen, dan komt zij op wettig terrein , dan zullen kerkbesturen, de kerkeraden, de kerkvoogden, kerkmeesen gemeente gelegenheid hebben, hunne aanmerkingen e maken, hunne belangen te behartigen en naar plaatselijke toestanden hunne wenschen kunnen te kennen geven. Zoo komt het Hervormde Kerkgenootschap gelijk andere gezindheden tot wettigen toestand en zal het waarlijk vrij zijn !

1) Men late zich geen schrik aanjagen door het beweren, dat men allen regtsgrond verliest. Als men wettig benoemd is, en niet afgezet wordt, zelfs niet door eene magt die men daartoe bevoegd rekent, dan begrijpen wij niet waarop znlk beweren steunt.

Sluiten