Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEACHTE HOORDERS!

De brief, dien ik onlangs heb uitgegeven, over het Avondmaal volgens de ff. Schrift, heeft ten deele zijn doel bereikt. Gij- ongéstudeerden, ten minste vreemdelingen op het veld der godgeleerdheid, zijt tot een ernstig onderzoek over het Avondmaal opgewekt. Dat is mij genoeg, om aan uw verlangen te voldoen, de door TJ mij voorgestelde vragen naar vermogen te beantwoorden, en U een overzigt te geven der leer aangaande het Avondmaal, en der onderscheidene wijzen, waarop het in de Christelijke kerk gevierd is of wordt. De inhoud van deze voorlezing zal dus tweeledig zijn, en bestaan in eene korte geschiedenis der Avondmaalsleer en der Avondmaalsviering. En daar de regel «eenvoudigheid is het kenmerk der waarheid" zijne kracht nog niet heeft verloren, durf ik mij vleijen met uwe toestemming, wanneer ik beweer, dat zij, die zich alleen houden aan de voorstelling en het voorbeeld, ons in het N. Testament gegeven, zeker

1

Sluiten