Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk, neemt het mystieke weg, dat wel langzamerhand in de kerk ingeslopen, maar door den Heiland niet bedoeld is, en bevordert het hoofdoogmerk, verlevendiging der overtuiging : God heeft ons eerst liefgehad, laat ons Hem en elkander liefhebben. Maar bij dezen vorm voegt ook geen, ten minste geen lang, formulier of formuliergebed : want daarop is van toepassing : de letter doodt, de geest maakt levend.

Van uwe toestemming in de hoofdzaak overtuigd, eindig ik met den wensch, dat wij allen, steeds de waarheid in liefde betrachtende, alleen zoeken te wassen aan Hem, die ons Hoofd is, en door eene waardige Avondmaalsviering in zijnen geest zijnen dood als de oorzaak van onze zaligheid verkondigen tot verlevendiging van ons geloof in Hem. Daardoor strekke het Avondmaal tot onze vertroosting en versterking bij de herinnering onzer zonden, en tot onze opwekking, opdat wij beantwoorden aan het doel van Gods zaligmakende genade, in Christus verschenen, om ons op te voeden, dat wij verloochenen de goddeloosheid en de wereldsche begeerlijkheden, en matig, regtvaardig en godzalig leven in deze wereld, en verwachten de zalige hope en verschijning der heerlijkheid van den grooten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus!

Sluiten