Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem was wachtende als een' Persoon, die zoo wel der Goddelijke als der menschelijke natuur zou deelachtig zijn. — Wie deze is ? — dat jezcs , de Nazarener, die is, moet ons uit het volgende blijken.

II.

Jezüs , de Nazarener, de Chrislus.

Dat jezus, afkomstig uit Nazareth, de Christus is, zal ons blijken,

yooreerst, omdat tusschen Hem en den beloofden Messias de volmaaktste overeenkomst is;

Ten Tweede,. omdat geloofwaardige menschen en ook Engelen van Hem als den zoodanigen getuigd hebben, en Hij van zich zeiven getuigd heeft.

Vooreerst, wij vinden tusschen den door God beloofden Messias en den Heere jezüs de volmaaktste overeenkomst. De Messias zou uit abrahams nakomelingschap, en uit savids huis geboren worden , wanneer de nakomelingen van dezen wijd beroemden Koning zich in eenen diep vernederden staat zouden bevinden. En uit dat geslacht en huis* is de Heere jezüs , toen het alle koninklijken luister en waardigheid verloren bad , geboren. Zijne moeder toch was eene ongekende en behoeftige jonkvrouwe, en volgens hare geslachtlijst uit bavids huis afkomstig (1).

Zou de Messias uit eene maagd en te Belhlehem geboren worden: maria , de moeder des Heeren t was eene

(1) Op welke geslachtlijst wij wel niet haren naam, maar, denkelijk omdat zij eene erfdochter was, dien van haren man jozef, als den zoon van beli , mama's vader, vermeld vinden (Luk. iii: 23); in welk geval men oudslijdi.de gewoonte had den schoonzoon, als ware bij de eigen zoon , op het geslachtregister te plaatsen.

Sluiten