Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel socialist woonde en wat hebben de socialistische leiders gedaan ? Elke week en soms meermalen per week werden de streken bezocht door mannen die niets anders deden dan in elk huis gratis een socialistisch blad brengen. Eerst werden die mannen hier en daar slecht ontvangen, somtijds verjaagd, en een enkele keer zelfs mishandeld.

Maar hun socialistische bladen brachten zij en die bladen werden gelezen en werkten door. Weldra werden de courantenbrengers ongemoeid gelaten en na verloop van tijd werden geheele streken van arbeiders ten eenenmale voor het socialisme gewonnen.

Doch waartoe zoo ver van huis ? Waartoe in Duitschland en België rondgekeken ?

Wat is in ons land de geheime macht die ondanks honderden predikanten en honderden Christelijke onderwijzers nochtans het volksleven in de ongeloovige en onverschillige bedding leidt ?

Niets anders dan de overal bloeiende liberalistische pers die door Christenen en niet-christenen wordt gesteund en met haar dagelij kschen invloed zelfs de eenvoudigste huisgezinnen onder leiding en beslag heeft.

Als men nagaat dat in de ééne provincie Groningen ruim twintig neurale persorganen bloeien en met hun invloed het volksleven beheerschen, dan gevoelen ook wij de kracht van het woord wanneer ons uit België wordt toegeroepen: Heeren predikanten en Christelijke onderwijzers, staakt gerust uwe prediking en uw onderwijs wanneer gij de macht der pers die de huisgezinnen en de personen, de samenleving en de gedachtenwereld van dag tot dag voedsel geeft, grootendeels in handen laat van het ongeloof.

II. Tweeërlei richting der Pers.

Het ongeloof maakt van de pers gebruik om alles buiten God en Zijn dienst om te bespreken en heel de gedachtenwereld van personen en huisgezinnen zoo te leiden dat om God en Zijn woord niet meer gedacht wordt en de menschen zooveel mogelijk denken en leven zonder God in de wereld.

Het Christel ij k geloof maakt eveneens gebruik van de Pers om op alle dingen zooveel mogelijk het licht van Gods majesteit, macht en heerlijkheid te laten schijnen opdat heel de gedachtenwereld van personen en huisgezinnen steeds meer worde bepaald bij den dienst

Sluiten