Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eenig ware en onveranderlijke Kindervriend'komt vooral op Kersdag tot u met de dringende vraag: »Hebt gij Mfl lief?" Mogt gij met Simon Petras kunnen antwoorden: »Heere! Gg weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb!" Is dit het geval, dan zijt ge op den weg naar den hemel, het blijvende Vaderland, waar »de dood niet meer zal zgn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite en verdriet;" waar de Verlosser u met open armen wachtende is, en waar gij bij en met Hem, o zoo zalig! zult wezen.

»En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde."

Al ware het, dat ik de talen

Der mensehen of der Englen sprak; Of al 't verborgne kon verhalen,

Zóó juist, dat niets daaraan ontbrak; Al ware het, dat ik aan de armen

Mijn kleeding gaf, ja, al mijn geld, En 'k had geen liefde, geen erbarmen,

't Zou treurig met mij zijn gesteld!

De wijze koning Salomo, die van God wijsheid had gevraagd en verkregen, heeft in het boek, genaamd de Prediker, geschreven: »Alles heeft eenen bestemden tjjd. Er is een tijd om te zwggen en een tijd om te spreken." Ik heb wederom tot u gesproken, en het was mij goed! Geve de Heer, van Wien » alle goede gave en volmaakte gifte is afkomende", dat voor u allen, lieve kinderen! mijne welmeenende woor-

Sluiten