Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongetwijfeld niet, om deze vijandige menschen of ons te verschoonen of werkeloos te doen nederzitlen, maar veeleer, opdat de mensch 'weten zou, hoe het met hem is en wat hij noodig heeft, opdat hij het vragen en zoeken zou tot zijne zaligheid, Waaróm Hij er al wederom bijvoegt: en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. En hoe sterk openbaart zich onze Heer dan in de ophelderende bevestiging, welke Hij aan zijne woorden toevoegt. Geloofden zijne hoorders de Schriften des O. T., dan kon, Hij immers vs. 45 zeggen: daar is geschreven in de Profeten: zij zullen allen van God geleerd zijn; dewijl dit Jes. 54 gelezen wordt, dan kon Hij er tot ontwikkeling bijvoegen: een, iegelijk, dan die hel van den Vader gehoord en geleerd heeft komt lot mij, dewijl Hij dit vroeger, naar vs. 87, reeds half had gezegd; en dan kon Hij hen van alle misverstand en dwaze inbeelding of verdraaijing der waarheid beveiligen, wanneer Hij er vs. 46 bijvoegt: niet dal iemand den Vader gezien heeft, dan die van God is, hetwelk op Hem alleen past: Dezen heeft den Vader gezien ten einde geen hoorbare stemmen, geen gezigten of andere inbeeldingen konden worden voorgegeven, maar eene kenbare en Goddelyke verlichting des H. Geestes alleen. En indien dit alles eene ge* wisse waarheid in zich bevat, indien het geloof ongetwijfeld van hoogere afkomst en eene gaaf Gods is, dan is ook het geloof in Hem het ware en eenige middel des geluks. Dat vergewist de Heer vs. 47 met zekerheid: Voorwaar, voorwaar, zeg ik ui; met helderheid; die in mij gelooft, hetwelk toch eene eenvoudige zaak is; en met tastbaarheid: die heeft hel eeuwige leven. Dit heldert Hij op, door te verklaren vs. 48. Ik ben het brood des levens,- door te vergelijken vs. 49. Uwe Vaders hebben het manna gegelen in de woestijn en zij zijn gestorven; en door aan te wijzen vs. 50. dit is het brood dat uil den hemel neder-

Sluiten