Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den: «Wie kan ons tot een Redder en Zaligmaker zijn „zoo als Gij? Wie is de Heer onder wien wij staan en «wien wij dienen, gelijk Gij zijt?" en hoeveel lag er dan verder in de volmondige betuiging: Bij « zijn de woorden des eeuwigen levens. //Gij zijt de leeraar van God //gezonden, de waarachtige Profeet des hemels, die alleen // gewissélfjk de woorden des eeuwigen levens hebt en ons h daarom zaligmaken zult; gij zijt de weg, de waarheid en //het leven, niemand komt tot den Vader dan door U." ÊÖ als dan dit alles voldongen en besloten wordt met de woorden: wij hebben geloofd, dat is, wij zijn er van overtuigd en leggen er belijdenis van af, ja wij hebben bekend, dat zegt naar de kracht van het grondwoord: wij hebben er de eigen ondervinding van, wij smaken er de volle kracht van, dat gij zijt de Christus, niet slechts de van óuds beloofde Messias, maar ook wat meer zegt, de Zoon des levenden Gods, de natuur en troongenoot des Vaders, de waarachtige God en het eeuwige leven. Door zulk eene belijdenis toonden zij, dat zij Jezus en zijne leer grondig en van nabij kenden, dat zij uit volle overreding spraken en daarom geen oogenblik aarzelden, en dat zij er met geheel hunne harten in deelen mogten. Voorwaar met zulk eene ongedwongen en innerlijke belijdenis en keus vereerden zij den Heer ten hoogste, deden zij zich zeiven voordeel aan door de innerlijke en krachtvolle sterkte, welke daarin lag en bevestigden zij de goede zaak van hunnen Mééster voor het oog van vriend en ifjand. Zoo gaat het door alle tijden met elk die den Heer in waarheid kent en bemint.

En als dan dit keerpunt van 's Heilands leven door vraag en antwoord tot eene beslissende wending komt, hoeveel te meer zal dan hetzelve bevorderd, zelfs tot de hoogste eer van onzen Zaligmaker en van ons heil, bevor-

Sluiten