Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap ■ deelen en aan de vijandschap tegen den Heer het hoofd te bieden, vond weldra de bedreiging van marteling en dood. Hoeveel meer zij in den Meester zagen, en Hem vonden en aan Hem verhecht waren, des te meer onderscheidden zij zich van de wereld der ongeloovigen, maar des te meer moesten zij dan ook ten doel staan van den tegenstand en magt der hel, welke in woede was tegen den Heer en zijnen Gezalfden. Kruis voorspelde de Heer, krnis wachtte hen en is hun overkomen, kruis blijft er te allen lijden voor al de dienaren Gods. Het is niet alleen een gewoon aandeel, hetwelk elk aan het lijden des ligchaams en dezes levens heeft, zooals niemand dit kau ontgaan, maar het is ook en voornamelijk het kruis om Jezus, om zijne leer en om zijner dienst wil, dewijl het door alle tijden waarheid blijft, hetgeen later door Paulus werd gezegd, dat zij die godzalig willen leven zullen vervolgd worden, omdat zij van de wereld niet zijn en de wereld hare keus en werken haat. Wat anders is het, dat wij dat kruis der vijanden, dien haat en dien tegenstand niet ontijdig en moedwillig, waar wij niet geroepen zijn, moeten opzoeken en uitlokken; niet die zich zeiven tot een martelaar stelt, maar die er om dés Heeren wil toe geroepen en geleid wordt, deze is het die zijn kruis naar Jezus wil op zich neemt. Daarom moet het niet zijn ons kruis, hetwelk wij ons zelf opleggen, noch ook hel welverdiende kruis hetwelk door eigen misdaad wordt op den hals geladen, maar dal kruis, hetwelk een vruchtgevolg is van de verloochening van ons zei ven in de geheele overgaaf van onzen zin en wil aan onzen Heer. Christus achteraanklevende moeten wij zijn kruis dragen, dat ook willen dragen en dit met gewilligheid doen, hetwelk ons daarom dan ook wordt opgelegd, zoo als het Sijmon van Cijrenen ging. Wie dat niet wil, wie dat niet voor Jezus overheeft, wie

Sluiten