Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen niet van een eigendunkelijk en feilbaar mensch, maar van den heiligen en goddelijken Jezus.

Goed is het daarom dat wij éindelijk opmerken, op welk eène indrukmakende wijze onze Heer deze karaktertrekken.; Van zijne ware onderdanen heeft voorgesteld. Daar .is toeh in dit voorstel een toon van onbepaalde uitnoodiging, die ons allen betreft en op onze overtuiging werkt* daar is eene stellige aanwijzing in van vrijwilligheid, welkeHjjdh Zijnedienstverkngt; daarin is eindelijk ook eene dringende opwekking van dadelijke beslissing die Hij van ons eischt en ook eischén mag. Merken wij dit een en ander ook wel op. b 'Daar is in dit voorstel van onzen Heer een toon van onbepaalde uitnoodiging; die ons allen betreft, en waardoor Hij op aller overreding werkt. Volgens Marcus sprak de Heer deze wóórden niet slechts tol de Discipelen maar ook tot de schaar die Hij bij zich geroepen en opzettelijk met de discipelen ingesloten had; volgens Lucas sprak Hij. fo/. qllèn en naarMaltheus was het zijn uitnoodigend woord: zoo iemand. Alzoo spreekt onze Heiland nog tot ons allen, wie wij dan ook zijn, ouden en jongen, rijken en armen, vrijen en dienstbaren en rigt het woord tot een iegelijk onzer; zoo iemand achter mij veil komen, die verloachéne zich zelvcitf neme zijn kruis èp en volge mij. Alzoo sluit onze Zaligmaker van dit voorstel; van deze uitnoodiging niemand uit; dan die aièhi zeiven uitsluit en beveelt dus deze zaak aan eensr iegelijks'lbehar» ■tiging dringend en verpliglend aan, opdat men door moedwil en achteloosheid zich daarvan niet verwijderen en niet door eigen schuld zou verloren gaan. Alzoo lokt Hij-zelfs door dit woord hartelijk en dringend, ook daardoor dat Hij niet verbergt, welke bezwaren er aan zijne dienst verbonden zijn, en dat men waarlijk door verdrukking en strijd moet ingaan in zijn hemelsch koningrijk.

Maar daar is in dit voorstel van onzen Heer ook eene

Sluiten