Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle schatten,;-goederen en eer dezes levens. Ja zelfs al spreken wij van het- 'gansche.' heelal en deszelfs volheid en wij vergelijken het met-de waarde en het belang onzer zielen, zoo geldt nog het woord van onzen Heer, hetwelk Hij tot aandrang op den tegenwoordigeh tekst volgen laat: want wat baat het den mensch dat hij de geheele wereld wint en lijdt schade aan zijne ziel? en wal zal een mensch geven lot lossing van zijné ziel. Daar is dus niets waarop wij zoo veel prijs moeten stellen, als op het belang onzer zielen, op hare redding en behoudenis, op haar waar en eeuwig geluk. Laat vrij ons alles ontzinken, als wij slechts onze zielen behouden mogen, dan hebben wij een buit die ten eeuwige leven is.

Maar indien de Heer ons alzoo leert, dat ons zielsbelang boven alles gaat;dan ligt in zijne woorden ook opgesloten, dat wij onze eigen zielen niet behouden kunnen. Zoo wie zijn leven zal willen behouden, die zal helzelvéveriiesen. Wij menschen zijn toch magteloos Gods heilige wét te, volbrengen; maar staat er ook geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles wal geschreven is in hel boek der wel, om dal Ie doen, en zijn wij onbekwaam tot hare.volbrenging en dagelijks in overtreding van hare voorschriftcn, hoe zouden wij ? dan het leven en de zaligheid onzer zielen in ons zeiven vinden? veeleer rust het vonnis des doods en de vloek der veroordeeling op ons. Magteloos zijn wij ook om onze schuld, de schuld des doods en der verdoemenis te betalen en hoe zouden! wij onze zielen dan kunnen behouden? Indien toch een zwart register van overtredingen tegen ons getuigt, indien wij door elke zonde, en hoeveel te meer dan door de duizendtallen, den dood en de verdoemenis ons hebben waardig gemaakt, indien wijde schuld des doods en deszelfe gevolgen niet kunnen betalen en ons daarenboven verheffen, dan immers is het ho-

Sluiten