Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der mijne tafel de kruimelen oplezende; gelijk als ik gedaan heb alzoo heeft mij God vergolden, Neen onmogeis het aan onze zijde dat geweten te stillen dan door het bloed van Golgotha alleen. — De dood die de bezolding der zonden, die onverbiddelijke Koning der verschikking, die geweldige verwoester onzer natuur, wij kunnen hem niet afkoopen noch overwinnen; dat vermag Hij alleen, die als Vorst des levens zelf den dood onderging, om dien door zijne opstanding te overwinnen en hem te niet te doen, die het geweld des doods heeft, dat is den duivel. — En als wij voor den regterstoel van den regtvaardigen Regter van hemel en aarde eens zullen slaan, zal bet dan ook mogelijk zijn ons zeiven van den vloek der wet, van de aauklagt des Satans en van de eigen beschuldiging des gewetens te ontslaan en te verlossen? neen, neen, zegt gij, als dan is er geene verdoemenis alleen voor hem, die in Christus Jezus is, maar buiten Hem en zijne geregtigheid blijft dat eeuwig onmogelijk.

En waarom zouden wij het verzwijgen, dat de rijke beteekenis van de dubbele levensvraag in Jezus woorden voorkomende, ook van de dringende noodzaak der verlossing onzer zielen spreekt? De schuldeischer, de dood is ons elken dag, ja ieder oogenblik op de hielen, om ons te vervolgen, streng en onverbiddelijk de tol der natuur, ja de schuld der zonde, de schuld van duizenden en millioenen zonden af te eischen, hoewel wij geen enkele penning hebben om te betalen. Dagelijks en ieder oogenblik sloopt hij ons leven door onze ligchamen aan te randen, onze zielen te verpesten, ons op allerlei wijze te bedriegen. En als hij ten laatste ons ligchaam tot het stof der aarde doet terugkeeren en onze schuldige ziel in een hoopeloozen toestand brengt, gevoelen wij dan niet al de kracht der dubbele levensvraag, of nu het bezitten van de geheele wereld

Sluiten