Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttig te wezen en Hem tot eer te verstrekken, — Eu mogen wij dan eindelijk ook niet zeggen, dat zijn onderwijs sterksprekend was ? dat was het, dewijl het ingaan in het Koningrijk der hemelen een zeer begeerlijk, en noodzakelijk goed is. Indien toch Koningrijk der hemelen het Gods of C&ristusrijk, de Kerk hier op aarde en daarboven te kennen geeft, dan ligt er in opgesloten een waar onderdaan van Jezus te zijh, in zijne gunst en vriendschap te deelen en eenmaal in de gelukzaligheid binnen te gaan, en wie zegt niet, dit te wenschen, dit volstrekt noodzakelijk en onmisbaar te keuren, dit zijn allergrootste belang te noemen? als onze Heer daarbij bepaalt, daartoe de weg wijst, dan spreekt Hij met groote kracht tot ons verstand en hart. SS^i onderwijs is krachtig, dewijl het zeer veel in zich bevat. Het besüjt op eenmaal en regtstreeks, wie zijn onderdaan, de deelgenoot van zijne liefde, de erfwachter des eeuwigen levens is: wat men ook ondervonden en, genoten hebbe, hoe ver men ook reeds gevorderd zij en welke gedachte men ook van zichzelven koestere, zoo lang men den hoogmoed en de rangzucht niet heeft afgelegd en geen. kindeken voor den Heer geworden is, is men de regte en gelukkige onderdaan in zijn rijk, het ware lid zijner gemeente nog niet. Zijn onderwijs is eindelijk ook krachtig, sprekend, dewijl het denkbeeld niet in dat Koningrijk der hemelen in te gaan allerontzettendst is. Voor den waarlijk begenadigden onderdaan van Christus is de buitensluiting en het verloren gaan wel volstrekt onmogelijk, struikelen en vallen op den weg, zal hem niet buiten den hemel sluiten, als hetzelve slechts door wederopstaan en door een vernieuwd leven voor den Heer achtervolgd wordt; maar hoogmoed en rangzucht maken ongeschikt om regte discipelen en discipelinnen van den nederigen Jezus te zijn, ongeschikt voor het genot van van zijne gemeenschap, ongeschikt voor den hemel, waarin

6*

Sluiten