Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1679 waren er te Batavia reeds eenige Chinésehe en MoorscAe scholen en eene /avaanscAe school opgerigt.

Den 54en Junij 1684 verscheen de eerste zoogenaamde ScAool-orde, onder het bestuur van den Landvoogd W. van OutsAoorn, terwijl er in dit jaar een jongeling, met name Be Meij, voor rekening der 0.1. Compagnie, naar Nederland gezonden werd om aldaar tot Predikant te worden opgeleid.

In dit jaar werd ook besloten, om den Predikant van Batavia, J. Tosmaer, als Kerkvisitator af te vaardigen naar Bantam, Cherïbon, Tagal, Samarang, Japara, en Soerdbaija, benevens nog naar de in de BataviascheOmmelanden gelegen veldschansen te Tangerang en Tandjong-Poera, en naar het eiland Onrust.

In 1685 werd de KatécAismus door den Predikant M. Leijdecker in het Aoog-MaleiscA overgezet, en was hij aan zijn beroemde vertaling des Bijbels in het hoogMaleisch begonnen.

Ten jare 1691 werd er op nieuw een Predikant, t. w. D. van den Berg, naar Sumatra's Westkust in kerkelijk bezoek afgevaardigd, gelijk in 1692 de Predikant A. L. Loderus met de Yloot naar Bengalen gezonden werd.

In 1692 werden er 1500 Exemplaren van het MaleiscA Nieuwe Testament afgedrukt, waartoe de letters door de Heeren XVII naar Indië gezonden waren.

Bij het overlijden van J. Fereira en 1691, was hij mét de Portugésehe Bijbelvertaling gevorderd tot het laatste hoofdstuk van den Profeet EzécAiël, en is toen deze arbeid voortgezet door de Predikanten van Batavia,

Sluiten