Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Coromandel, en bepaaldelijk te Tranquébaar, eenige DeenseAe Missionarissen waren, welke allen tot het LutAerseh kerkgenootschap behoorden.

Tn gemeld jaar 1734 en in Januarij 1735 werd er een plegtige Bededag te Batavia gehouden, ter afwending der aldaar toenmaals reeds sedert 2 jaren heerschende hevige koortsen, waaronder vele duizenden bezweken. — In dit jaar vindt men ook gewag gemaakt van een Lazarus-Auis te Batavia.

In 1735 kwamen er 2 Ziekentroosters uit Nederland aan, en vindt men in de Kerkeraads-acta voor 't eerst melding gemaakt van de gemeente op het zoogenaamde ngezoute land1"1 van Toegoe, bij Batavia, alwaar toen reeds vele Inlandsche Christenen waren, voor wie sedert eenige jaren de kerkelijke dienst geregeld plaats had gevonden, en in wier midden ook eenescAool bestond. Toen namelijk in gemeld jaar de wijkmeesters van Toegoe klaagden dat deze gemeente sints 8 jaren verwaarloosd was, werd de Bataviasche Predikant J. GantervisscAer met een' ouderling derwaarts in kerkelijke dienst gezonden.

De gemeente van Toegoe bestond in dat jaar uit 234 zielen, waaronder 19 Ledematen. Op voorstel van den Kerkeraad, werd door de Regering:gelast om kerk en school te Toegoe te herstellen, en weder een' schoolmeester voor die plaats te benoemen. De Regering deed ook eenige Kerk-, Vraag- en ScAool-boeken derwaarts afzenden, en de nieuwe kerk, die in 1737 gereed was, werd den }3den Julij 1738 ingewijd. Doch de Doop-boeken. en Resolutie-boeken van Toegoe werden naar Batavia overgebragt, terwijl de Regering bepaalde dat er jaarlijks een kerkelijk bezoek naar Toegoe. zou plaats hebben.

Sluiten