Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke stad Batavia, en alzoo in zeker opzigt de oorzaak geworden is van het verschijnsel, dat sedert 1856 deiW derduitsche gemeente hare godsdienstige zamenkomsten eeniglijk en alleen houdt in den omtrek van Weltevreden, terwijl sedert dit zelfde jaar 1856 de godsdienstoefeningen in de stad Batavia eeniglijk en alleen in de Maleische taal en voor de Maleische gemeente gehouden worden.

(Men weet, dat het hier bedoeld Landhuis Weltevreden stond ter plaatse, waar nu het Militair hospitaal gelegen is.)

In 1788 werden er bij de Hollandsche kerk te Batavia, 2 kamers gebouwd, om de uit Nederland uitkomende of tijdelijk te Batavia vertoevende Predikanten, ad interim, doch hoogstens voor den tijd van 2 maanden, gratis te huisvesten, tot dat ze eene geschikte woning of gelegenheid tot vertrek naar hunne bestemming zouden gevonden hebben. Aan dit gesticht was een Fonds verbonden , hetwelk door eenige gemeente-leden was tot stand gebragt en onderhouden werd, en jaarlijks in den Kerkeraad behoorlijk werd verantwoord.

Deze maatregel is eerst in 1822 weder ingetrokken.

In 1789 deed de Bataviasche Predikant J. Th. Boss eene dienstreis naar Sumatra, als mede in 1791 de Predikant G. J. Haesebroek, — gelijk ook «7. Th. Boss in 1791 eene dienstreis naar Cheribon, en de Predikant B. Borgstein mede in dit jaar eene reis naar Sumatra deden.

In 1793 vindt men het laatste voorbeeld aangeteekend, dat een Proponent, na een zoogenaamd B ér emptoir examen voor eene Kommissie uit den Kerkeraad te hebben afgelegd, tot Predikant werd bevorderd. De betrokken per-

Sluiten