Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, voorts Ambon, Saparoea, Haroekoe, Noussalaut, de Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, verder Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatrd's Westkust, Pontianak en Sambas op BorneSs Westkust, en eindelijk Bandjarmassin op Borneo's Zuid- en Oostkust.

Dewijl echter schrijver van dit Overzigt thans verpligt zou zijn om veel van zijn eigen werk te spreken, meent hij hier de pen te moeten uederleggen, alleenlijk opmerkende dat door de hoogst-milde beginselen der Regering zijne Tnspektie-reis allerwege de gezegendste vruchten heeft mogen dragen. Het jongste vijftal jaren was voor de Aziatische Bezittingen van den Staat een tijdperk van groote ontwikkeling en ongewonen vooruitgang' op het gebied van Kerk en Onderwijs. De geschiedenis zal de taak vervullen om later al het goede te vermelden, dat in gezegd tijdperk reeds grootelijks bij aanvang is tot stand gebragt, en zich nog nader als onmiddellijk uitvloeisel uit dit tijdperk zal openbaren.

Slechts zij hier nog aangestipt, dat er reeds vaste Predikanten geplaatst zijn te Buitenzorg, te Cheribon, te Salatiga met Ambarawa, te Bjoejokarta met Kadoe, te Bagalen met Banjoemaas, te Probolingo met Bezoekie en Banjoewangie, en te Sumanap, gelijk ook Madioen met Kedirie, Riouw en Pontianak tot vaste Predikantsplaatsen bestemd zijn. — Ook zijn er eenige nieuwe scholen geopend, zoowel voor Christen-kin deren, als voor kinderen van Muhamedanen en Heidenen.

Sluiten