Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. W. VAN DER WIEL^, te Arnhem, geeft nit:

DAGBOEK MIJNER OVERLANDMAIL- REIS , van Batavia naar Nederland , via Triest, in 1857. (Zijnde een Tegenhanger van het Dagioek mijner Overland-mail-reis van 'Rotterdam naar Java, vid Southampton, in 1852.) Door Dr. S. A. Buddingh, laatstelijk belast geweest met eene Generale Inspectie over de Protestantsche Kerk en het Schoolwezen in Nederlands Indië. Prijs ƒ0.60.

WET TOT REGELING DER JAGT EN

VISSCHERIJ, van 13 Junij 1857 (Staatsblad n°. 87), met aanteekeningen , meerendeels bijeenverzameld uit de officiëele bescheiden, door Mr. J. \V. Staats Evekts , Advocaat en Regter-Plaatsvervanger in de Arrondissements-Regtbank te Arnhem. Prijs /0.60

DE OPSTAND IN BELGIË tegen het TJltramontanisme (Overgedrukt uit de «Protestantsche Bladen"). Prijs/O.25.

DE BIJBEL, HET LEVEN EN DE WERELDGESCHIEDENIS. Een woord voor denkende menschen, van C. O J. Bussen: Uit het Hoogduitsch. Prijs ƒ0.60.

LESSEN VAN WIJSHEID Ü1T DE OUDE LATIJNSCHE DICHTERS, 1 Bijeenverzameld door Mr. W. Staats ' Everts. Prijs ƒ1.00. • 1

MEDEDEEL1NGEN, , aan jeugdige vrienden van de Zendingzaak. ( door J. C. Wallmann. Prijs ƒ0.40. — 25 exEf-*ƒ 0.30. — 100 exx. k ƒ0.25. \

HET PENITENTIAIR GEVANGENIS- 1 STELSEL,

en dat der Gemeenschappelijke Opsluiting. 1 Prijs ƒ 0.40. ]

GELOOFSVERSTERKING. stichtelijke overdenkingen ] van J. P. de Keijseb, Predikant te Arnhem. Prijs ƒ 1.50.

I

HET HOOFD DER KERK, 1 door Bdngener. Prijs ƒ 0,30. s

DE FEESTVIERENDE CHRISTEN.

liedeeen en overdenkingen (Op al de Christelijke feesten)

t. A. Amsboff, S. J. van den Bergh , Clionia, i. Hoekstra, Bz., A. H. van der Hoeve , J. Hooijkaai lerderscheè, R. Bennink Jannonini, J. P. de Keijscr, I. A. Kramer, A. L. Lestnrgeon, K. Jf. Meppen, I. Herman de Ridder, (J. W. Tlioden van Velzen, IV. H. Warnsinck, Bz., J. C. Zaalberg, Pz. en anderen. lecartonneerd, met gesteendrukten titel •n vignetten. Prijs ƒ 1.80.

PROTESTANTSCHE BLADEN. Maandschrift. Verschijnt den eerste van lke maand in afleveringen van 3 vellen Irnks. Prijs van den jaargang ƒ 2.50.

LEERREDENEN, ot bevordering van Evangelische kennis en Christelijk leven. Prijs per jaargang ƒ 1.20. )e tien complete jaargangen a ƒ 6.00.

LAATSTE LEERREDENEN, an zijne leerlingen van vroeger en later ijd opgedragen door W. A. van Hengel, loogl. te Leiden (Met portret.). Prijs/1.20.

VIERSTEMMIG KORAALBOEK, oor Koor (Sopraan, Alt, Tenor en Bas) a Orgel of Piano ; bevattende al de meidiën der Evangelische Gezangen , bij de ïederl. Herv. gemeenten in gebruik, ten ienste van kerk, zangvereeniging, zang:hool en huisgezin, door J. G Bastiaans , rganist te Amsterdam. Prijs ƒ 1.00.

DRIESTEMMIG KORAALBOEK, «rattende al de melodiën der Evangelische ezangen, bij de Nederlandsehe Hervormde :meenten in gebruik; ten dienste van kerk, aisgezin en scholen, door J. G. Berïlman , te Amsterdam. Prijs ƒ 0,80.

SARA MARTIN, rekken uit het leven eener Christin, aar het Hoogduitsch. Prijs ƒ 0,40.

AANPRIJZING VAN HUISSELIJK EVEN. Iets voor onzen tijd. Prijs ƒ 0,60.

LEVENSSTANDEN. :n viertal verhalen. Prijs ƒ0,60. Hierin vindt zich het treffend verhaal: Dagboek tn een' armen Vicaris, door Zschocke.

jvcgwu-xioaMveivBugei in ue arronaisse- u..t Wnr-w;™,, „„„ -p™ i;„ , ,

Sluiten