Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de ziel der afgestorvenen overgaat tot den staat des slaaps met volkomene bewusteloosheid en dat die toestand voort blijft duren tot de opstanding (*).

Dit gevoelen wensch ik te wederleggen; het eerste te rectificeeren, door het verdedigen van een derde, dat hier op neer komt.

De ziel des geloovigen na den dood komt tot een verre boven hare beste oogenblikken op aarde verheven trap van zaligheid , die in een naauwer gemeenschap met haren Heer bestaat, maar zij blijft een nog hooger en volmaakte zaligheid wachten op den dag der opstanding, daar de aanschouwing eerst dan zal plaats hebben.

A. De eerste grond die wij tegen den toestand des slaaps met bewusteloosheid, in het midden brengen, is dat dit gevoelen lijnregt strijdt met de ware ipv%oXoyla. Immers gelijkhettotde natuur en hetwezen des aardschenligchaams behoort, dathet eene ruimte beslaat en zwaarte bezitte , ja gelijk die eigenschappen van'tligchaam als ligchaam hier op aarde onafscheidelijk zijn, even zoo behoort het tot de natuur en het wezen der ziele dat zij bewustheid bezitte — eo quod est, est sibi conscia anima — en geene omstandigheid , geen toestand is denkbaar, waarin de ziel bewusteloos zou zijn, daar het bewustzijn het leven van

(*) Treffend dat ook in onze dagen en wel in America soortgelijke onderwerpen de aandacht van gemoedelijke Christenen bezig houden. Zoo is er in de Bibel Examiner N.° 8, March 1844, eene verhandeling van cenen Geobge Stobbs over den tusschenstaat, waarin hij de verdediging niet alteen op zich neemt van hen, die den staat der ziele na den dood voor een staat van bewustelooze slaap houden, maar zelfs zoo verre gaat dat hij de zielen der ongeloovigen en hunne ligchamen niet eene eeuwige straffe maar eene geheele vernietiging wachtende beschouwt. Dit zonderling en met een tooi van schijnbewijzen bekleed en verdedigd gevoelenheeft aanleiding gegeven tot de uitgave te Philadelphia van een periodiek geschrift: The antiannihilationist geheeten, uitgegeven door J. Litcii met het doel om dit wangevoelen te wederleggen.

Sluiten