Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de Kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Middelburg i(l. d.) ontving een schrijven om te vereenigen, van de Ned. Ger. Gemeente (doleerende) te dier stede.

En in zijne Vergadering van den 8 November werd het antwoord op dat schrijven gelezen en goedgekeurd; doch nog niet verzonden. Nog niet verzonden, omdat de Kerkeraad het aan de 'beoordeeling en de goedkeuring van de manslidmaten der gemeente wilde onderwerpen. Hij toch meende, daar vereeniging van gemeenten wordt gevraagd, en wijl bij de benoeming der Kerkeraadsleden aan eene zoodanige vereeniging nog niet kon gedacht worden, dat de gemeente in deze eerste stappen ter vereeniging moest gekend en gehoord worden.

Aan de gemeente werd dientengevolge den daarop volgenden 2ondag meegedeeld, dat door den kerkeraad een brief was ontvangen van de Ned. Ger. Gem. (doleerende) te dier stede, en dat de inhoud behelsde, aanzoek tot vereeniging.

Daarbij werd gezegd, dat daarover natuurlijk de gemeente moest worden gehoord, en mitsdien Donderdagavond de manslidmaten werden verzocht met den kerkeraad saam te komen.

Het antwoord voorloopig aangenomen, zou dan, nadat de ingekomen brief gelezen was, aan het oordeel en de goedkeuring van evengenoemde leden onderworpen worden. Doch vooraf zou met de geheèle gemeente eene ure des gebeds gehouden worden.

In het biduur nu werd, ter voorbereiding van en opwekking tót het gebed, gesproken over de woorden, uit Efeze 2: „Die deze beiden één gemaakt heeft;" en naar aanleiding daarvan gewezen op: de noodzakelijkheid, de mogelijkheid, de voorwaarde en den zegen van de vereeniging der beide kerken.

In het kort kwam het gesprokene op het volgende neer, of

Sluiten