Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rgeene bevoegdheid tot het nemen van een' gelijken maatregel. En dat onze Koning in zijn hart het Protestantendom is toegedaan, daarvan geven •ons zijne betuigingen en niet minder zijn gedrag *n zijne daden de stelligste verzekering. Wij mogen derhalve ook gerustelijk vertrouwen, dat hij niet verzuimen zal, alles wat binnen het bereik zijner wettige magt gelegen is, tot handhaving en bevordering der belangen van het Protestantendom te werk te stellen; wij mogen vertrouwen, dat hij nimmer vergeten zal tot een Vorstengeslacht te behooTen , 't welk aijnen roem voornamelijk aan zijne, kloekmoedige verdediging van het Protestantisme te danken heeft , en dat de doorluchtigste zijner voorzaten, de onsterfelijke grondlegger van Nederlands Godsdienstige en burgerlijke vrijheid, ten •gevolge der verfoeijèlijke inblazingen van zendelingen van het Roomsche Hof, door het lood van een' verrader, in de kracht van zijnen mannelijken leeftijd, aan het Vaderland en de Godsdienst, welke in hem haren hechtsten steun vonden, onttrokken werd. Doch, met hoeveel regt de Protestantsche Kerk ook op de goede gezindheid van haren Koning, dien zij onder hare leden tellen mag, haar vertrouwen moge vestigen, zij kan en moet van hem geene genoegzame bescherming wachten tegen de gevaren, welke haar van de met vernieuwden ijver werkzame pogingen der ültramontaansche Geestelijkheid bedreigen , maar moet

Sluiten