Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde geweerd hebben. Bij mijn laatste bezoek te Katwijk (het jaar kan ik niet juist opgeven, maar weet wel, dat het viel in den tijd, dat de Heer Baron van doorn nog aan het hoofd stond van het Bepai tement van Binnenlandsche Zaken) meende ik de vroeger vruchteloos gezochte gelegenheid gevonden te hebben, daar ik op mijne vraag, hoe ver de jonge lieden in de Vaderkndsche Historie gevorderd waren, ten antwoord kreeg, dat ééne der aanwezige klassen slechts tot Filips van Bourgondië, doch eene andere tot den Munsterschen vrede gekomen was. Om mijn eigenlijk oogmerk niet terstond te verraden , hield ik mij eerst, eenigen tijd, met de eerstgenoemde klasse bezig, en verkreeg op de door mij voorgestelde vragen' fceer voldoende antwoorden. Maar nu tot de hoogere klasse overgaande, gaf ik het tijdperk van den Spaansehen oorlog ter behandeling op. Op mijne eerste vragen (die ik mij, na een zoo lang tijdsverloop, niet naauwkeurig meer herinner, doch waarbij ik zeer wel weet, niets aanstootelijks, maar vooral het woord Hervorming niet uit mijn' mond te hebben laten gaan, ja zelfs, toen een der leerlingen van Godsdiensttwisten sprak, gezegd te hebben, dat hiervan geene sprake was'; want dat dergelijke twisten altijd bestaan hadden, en wel altijd bestaan zouden) op mijne eerste vragen dan een weinig beduidend antwoord bekomen hebbende, ontdekte ik, bij de voortzetting van het onderzoek, dat de leeslmgen plotselijk een diép stilzwijgen bewaarden, ten gevolge zeker van een' duidehjkèn wenk door een' der achter mijn' rug en in het gezigt der leerlingen staande Leeraren. Ik staakte hierop mijn onderzoek met het zeggen, dat de

Sluiten