Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het staatsbestuur mengde. De nieuwere theologie daarentegen streeft insgelijks, volgens de beginselen van Christus, naar heerschappij, doch naar eene heerschappij, gelijk Christus bedoelde, namelijk naar de heerschappij der waarheid »), in welken zin Paulus wenschte, dat alle Christenen tot den rang van koningen verheven werden »). De nieuwere theologie beklaagt zich daarom ook niet, gelijk de voorstanders der oudere ook nog in onze dagen, gelijk men weet, gedaan hebben, dat Nederland in de grondwet niet met zoo vele woorden een »Christelijke" staat genoemd wordt. Waartoe, vragen wij, zou dat noodig zijn? Bedoelt men er mede, dat de Christenen in Nederland boven alle andere burgers vau staatswege bevoorregt en andersdenkenden van het bekleeden van staatsambten uitgesloten of van hun regt als burgers beroofd zouden worden? Bedoelt men dit, dan vrees ik, dat men zich van wapenen bedient, waarvan Christus zelf zich onthouden en waarvan hij ook niet gewild heeft, dat zijbe volgers zich bedienen zouden. Men zie daarenboven wel toe, totwelke cönsequentiën dit leiden zou. Dan beginnen de Christenen met de Israëlieten van hunne regten als staatsburgers uit te sluiten. Straks ontstaat er verschil van godsdienstige meening onder de Christenen zei ven, die, gelijk zij eerst te zamen de Israëlieten uitsloten, nu elkander hunne burgerregten gaan betwisten. Zoo ontstaat dan óf een Roomsch-Katholieke Staat, gelijk in Spanje enlta-

*) Joh. VIII: 36, 37. ») 1 Kor. IV: 8.

Sluiten