Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit mishaagt aan sommigen, uit vrees, dat daardoor de beoefening der Latijnsche letteren in verachting of onbruik zal geraken. Doch van de beoefening der Latijnsche letteren is hier geene sprake, maar alleen van het gebruik der Latijnsche taal bij het onderwijs. Hoe schadelijk nu het gebruik van deze taal was bij het onderwijzen van alle soort van wetenschappen, zoowel voor het regt verstand der zaken, die men had voor te dragen, als voor de ware beoefening der Latijnsche letteren zelve, door het barbaarsch Latijn spreken, dat er het noodzakelijk gevolg van was, kan naauwelijks gezegd worden. De geneeskundige faculteit begreep dit, toen zij op de vraag, of over academische.verhandelingen, die in het Nederduitsch geschreven waren, ook in de moedertaal moest gedisputeerd worden, een bevestigend antwoord gaf. Dit is dan ook in het verloopen academiejaar bij de publieke promotiën in de geneeskunde met gelukkigen uitslag ingevoerd.

Ook in de overige faculteiten werd het gebruik der moedertaal bij het schrijven van academische proefschriften toegestaan, behalve over zulke onderwerpen, die op de collegiën in het Latijn behandeld worden. Dat echter deze uitzondering niet is goed te keuren, moet terstond in het oog vallen, wanneer men bedenkt, dat de studenten zoo doende verhinderd worden om over onderwerpen te schrijven, die b. v. uit het Strafregt of de Regtsphilosophie 1) ontleend zijn, om niet te zeggen, dat bier-

*) Beide wetenschappen worden te Leiden in het Latijn onderwezen.

Sluiten