Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans niet in hare eigene Kerk te hooren bestrijden.

Dientengevolge hebben zij achtèrvolgens het Klassikaal Bestuur van Amsterdam, het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, en de Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsehe Hervormde Kerk in de gelegenheid gesteld, hunne duidelijk gestaafde en onwederlegbare bezwaren te onderzoeken en te overwegen; maar gij, Wei-Eerwaarde Heeren! voor zoo verre gij van deze collegiën leden zijt en hunne uitspraken door uwe stem gesterkt hebt, hadt het voornemen om het bestaan van de leer en belijdenis der Hervormde Kerk twijfelachtig en onzeker te maken, en hebt met verkrachting van' Goddelijke en menschelijke wetten, ongerijmdheden geantwoord waar regt gevraagd werd, en u ongenegen betoond, zoowel tot handhaving van de Goddelijke waarheid, als van het regt en de gewetens- en belijdenisvrijheid der gemeente.

Het Klassikaal Bestuur van Amsterdam heeft, zelfs in zijne partijdige uitspraak, moeten erkennen, dat Dr. Meïboom sommige meeningen heeft voorgedragen, afwijkende van de leer, uitgesproken in de Belijdenisschriften der Hervormde Kerk; en hiermede, Wei-Eerwaarde Heeren! heeft dat Bestuur zoowel zichzelf als de handelingen van u allen veroordeeld. Doch, besloten om aan de Gemeente geen regt te doen wedervaren, maar den dwaalleeraar, het koste wat het wilde, staande te houden, heeft dat Bestuur drogreden aan drogreden gepaard, en geoordeeld, dat de meeningen van ür. Metboom niet volgens de Kerkelijke Belijdenis, maar naar Gods Woord moes-

Sluiten