Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten beoordeeld worden, — ofschoon de welgestaafde klagten juist de beschuldiging inhielden, dat die predikant het gezag en de onfeilbaarheid van dat Woord loochent en de Bijbelsche verhalen in romantische tafereelen verandert!

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Hottatid heeft evenmin de gegrondheid der ingekomene klagten kunnen tegenspreken, doch geoordeeld, dat Art. 11 van het Algemeen Reglement, hetwelk slechts twee jaren geleden is ingevoerd, waar het de handhaving van de leer der Hervormde Kerk uitdrukkelijk voorschrijft, zulk *een milden zin" aan andere Artikelen waarborgt, dat het inderdaad tot onzin wordt, en daardoor, gelijk dat Bestuur het noemde, »de voldoende maatstaf" verloren gaat, om de ingekomene bezwaren tegen iemands meeningen omtrent de leer te beoordeelen!

Deze ongerijmdheden, die door hare gezochtheid, in den mond van verstandige en geleerde mannen, de gepleegde ongeregtigheid te meer doen uitkomen, werden eindelijk bekroond door de uitspraak van de Synodale Commissie. Zij oordeelde, doch gelukkig slechts met eene geringe meerderheid, dat het voormelde Art. 11 wel spreekt van de leer der Hervormde Kerk, maar van die leer geene nadere bepaling bevat, en dat dus het Provinciaal Kerkbestuur waarlijk te regt geoordeeld heeft, dat men niet. langer weet, wat de leer van de Hervormde Kerk is; — alsof men gewoon is eene nadere bepaling te geven van iets dat aan vriend en vijand, volkomen bekend is, en alsof men twee jaren geleden, bij de invoering van het Reglement, bf op

Sluiten