Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORDJE VOORAF.

Indien misschien deze of gene zich mogt verwonderen over de uitgave van deze niets bijzonders bevattende redevoering, dan veroorloof ik mij hem te antwoorden, dat verscheidene hoorders gemeend hebben, dat hare bekendmaking door den druk zoude kunnen medewerken tot het opwekken van vermeerderde belangstelling in de negerslaven in Suriname, en eene kleine bijdrage leveren tot den ook door mij zoo hoog gewaardeerden arbeid der Broedergemeente aldaar.

Aan dien wensch heb ik gemeend te moeten gehoor geven, en zal er mij opregtelijk in verheugen, indien de welwillende bedoeling dier hoorders, die ook de mijne is, met de uitgave dier weinige bladzijden wordt bereikt. Voorts zij des Heeren zegen den slaven, den onder hen werkende Broeders, en allen lezers van harte toegewenscJd.

Sluiten