Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens verwaardigen, dit mijn geschrift in te zien, of bet althans reeds veroordeelen, voordat zij het gelezen hebben. Op deze soort van menschen doelde zeer onlangs mijn Ambtgenoot kist bij zijn schrijven: // dat ook het Protestantisme, in overeenstemming met de Grieksche Kerk, steeds zijne raskolnijks en starovendsi gehad heeft (1)." Maar ik zal mij wel niet bedriegen, zoo ik mij ook tegenstanders van deze zaak voorstel, die voor het hooren naar redenen niet geheel onvatbaar zijn. Inzonderheid komen mij dezulken voor den geest, die aan beide kanten zooveel bedenkelijks meenen te zien, dat zij niet weten, welke partij zij kiezen moeten. En het is vooral te hunner voorlichting, dat ik de pen opvat. Ik doe dit in het volle vertrour wen, dat ik in staat zal zijn, althans bij menigeen hunner, de voornaamste bezwaren weg te nemen, die hen tot dos verre bij de gedachte aan eene nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling kwelden. Daarenboven wensch ik anderen, zoo velen er zich van overtuigd houden, dat de volvoering van dezen arbeid iets goeds zijn moet, omdat anders geleerden van zeer verschillende denkwijze de handen daartoe niet ineen zouden geslagen hebben, in deze hunne overtuiging te bevestigen. Het blind vooroordeel zal het wel nooit gewonnen geven: maar ik zou mij gelukkig achten, zoo ik het klaarblijkelijk maakte, dat het zich van niets anders bedienen kan, dan van nietige drogredenen of ligtvaardige vermoedens. Thans is het vrij wat verder te brengen, dan het voor de meeste mijner voorgangers

(1) Redevoering over de Grieksche Kerk als eene getuide der Goddelijke Voorzienigheid, bl. 61.

1 *

Sluiten