Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de behandeling dezer zaak mogelijk is geweest. Die tegen eene nieuwe Nederdtiitsche Bijbelvertaling opkwamen , deden zulks grootendeels zonder te weten, hoe deze zou zijn ingerigt. Zelfs de pogiDgen, welke men nog in den loop van dit jaar aanwendde om haar te weren, liepen even als de vroegere daarop uit, dat men de onderneming zelve ontijdig en gevaarlijk noemde. En evenzoo moesten de verdedigers der zaak er zich dikwijls mede vergenoegen, dat zij redeneringen tegen redeneringen overstelden. Maar nu de grondslagen gelegd en door de Synode bekrachtigd zijn, is menige steen des aanstoots reeds van zelf weggenomen. Nu kan er van feiten gesproken en tot een ieder gezegd worden: Kom en zie! Zelfs meen ik ontwaard te hebben, dat voor dezen en genen, die vroeger ongunstig gestemd was, nadat hij eenige kennis van het beraamde plan gekregen had, de zaak veel min bedenkelijk geworden is. En sedert de Heer van oosterzee (1) het voor een ieder mogelijk heeft gemaakt dat plan in de meeste bijzónderheden te overzien, is het onverklaarbaar, zoo er uit den mond van mensichen, bij welke het alleen om de waarheid te doen is, en die van 'smans geschrift kennis dragen, niet gehoord wordt: Nu het er zoo mede gelegen is, acht ik eene nieuwe Nederfluitsche Bijbelvertaling wenschelijk.

Acht iemand het ondernemen eener nieuwe Neder-

(1) De Synode en de Bijbelvertaling. Een woord tot de gemeente; door h. ». c. vah oosterzee, Predikant te Oirschot. Te ''s Hertogenbosch, bij Gebr. muller. 1854. Dit is echter geschreven vóórdat de Synode dezes jaars haar besluit genomen had.

Sluiten