Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er de volstrekte noodzakelijkheid niet van kan bewezen worden ? Die op het woord noodzakelijkheid drukken wilde, zou het op de vervaardiging van den StatenBijbel niet eens kunnen toepassen, als hij met leusden (1) aannam, dat in de vroeger gebruikelijke overzetting alles gevonden is, wat men tot zaligheid behoefde.

Plet komt er maar op aan, hoe hoog wij dat wenschelijke behooren aan te schrijven. Had de Synode van Dordrecht ons in 'den Staten-Bijbel eenen arbeid geschonken, die van aanstootelijke gebreken heden ten dage nog vrij was, of waarin zulke gebreken slechts een klein getal uitmaakten, dan zou men zich van de moeite, om er iets anders voor in de plaats te stellen, wel zonder groote schade ontslaan kunnen. Die moeite mogt men dan ook wel sparen, wanneer er geen grover fouten in waren aan te wijzen, dan die in de eerste jaren na de uitgave te berde schijnen gebragt te zijn (2). Maar langzamerhand werd er het een en ander ontdekt, dat veel berispelijker was. Welk een aantal misslagen, en daaronder misslagen van aanbelang, toonde, bij voorbeeld , de hoogleeraar van til , hoe hoog ook met de vertaling van den Staten-Bijbel ingenomen, dat daarin voorkwamen, toen hij met kracht van rede-

(1) Philologus Hebraeo-mixtus. Ed. II p. 75. Hiermede bestreed frederici reeds op de Synode te Dordrecht het ondernemen eener nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling, zoo als ik vermeld vind bij graf, Beytrage sur Kenntnisz der Geschichte der Synode von Dordrecht. S. 207.

(2) Lk long , Boekzaal der Nederduitsche Bijbels. Bl. 848 volgg.

Sluiten