Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschreven staat. Zulk eene onregelmatigheid zou nu niet alleen een ieder, die iets van vertalen weet, heden ten dage scherpelijk afkeuren, maar zij verwart ook woorden van onderscheidene beteekenis; daar het deelwoord eene vroeger te beurt gevallene schatting, het bijvoeglijk naamwoord eene voortdurende waarde te kennen geeft; zoo dat men voor het eene bemind, voor het andere geliefd schrijven moet (1). Niet minder berispelijk is de onregelmatigheid, las wij in onze Overzetting voor hetzelfde deelwoord (2) nu eens lezen: die te komen staat, dan eens: die komen zal, dan weder: die komen zoude, en op een aantal plaatsen nog iets anders. Waarom MatlA. XI: 3. Lue. VII: 19, 20. Hebr. X: 37. Openb. 1: 4, 8. IV: 8 niet eenvoudig geschreven: de toekomstige of die toekomstig is, zoo als in eene oude vertaling, waarmede de Staten-Bijbel dikwijls letterlijk overeenstemt (3), bijkans overal geschiedt, waar 'dit deelwoord voorkomt? Meermalen is zulks tot regt verstand van den zin behulpzaam, zooals Hand. XIX: 4, waar, voor die na hem kwam, de oude vertaling heeft: die na kern toekomstig was. Doch veel erger was het nog, dat onze Overzetters, voor twee geheel verschillende woorden, van welke het eene het doodenrijk of de onderwereld (4), het andere de strafei) Omtrent andere woorden, insgelijks Participia en Adjectiva Verbalia, zie men Proeve van grondslagen, bl. 11, 12.

(2) Eoypatvog.

(3) Het Nieuwe Testament, enz. [door j. ute.nhoven en anderen] Ghedruckt te Embden, bij gellium ctematiuh. An. 1556. Novemb. 3. Zie le long. bl. 708 volgg.

(4) "AiSrti.

2

Sluiten