Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hunnen raad, hetwelk ons de bovenzaal als de plaats der raadsvergadering vertegenwoordigt, van den binnensten voorhof beneden, als .de plaats der bedienden, onderscheiden (1). Eene fout van de tweede soort ontdekken wij, wanneer de Staten-Bijbel een woord van een ander, dan waartoe het behoort, doet afhangen, zooals wanneer hij Bom. 1: 23 vertaalt: in de gelijkenis eenes beelds van een verderfelijk mensch, en van vogels, dewijl er moest vertaald zijn: in eene gelijkenis van een beeld eens verderfelijken menschen, en van vogels, en wel uit dien hoofde, dat de benaming van beeld voor den mensch alleen en niet voor redelooze dieren voegt (2). Tot dezelfde soort brenge men ook het veranderen der Grieksche woordschikking, waardoor hetgeen tot regt verstand van den tekst voorop behoort te staan, achteruit wordt gezet en van den nadruk vrij wat verliest; zooals er 1 Kor. XVI: 6 niet moest geschreven zijn: Ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren; maar: Bij u zal ik mogelijk blijven (vertoeven) enz., dat is, in uwe stad en niet elders, aan hetwelk dan het volgende opdat gij mij moogt geleiden (3) beantwoordt (4). Van dergelijken aard is almede de ver-

(1) Er staat niet rjyccyop, maar dprjyayop, hetwelk Luc. II: 22 en elders insgelijks kwalijk vertaald is, daar het werkwoord overal naar boven brengen of opvoeren beteekent. Zie mijne Vijf brieven over das Leben Jesu enz. bl. 67 , 68.

(2) Zie mijne Interpretatio, t. d. p.

(3) Niet ïlpcc /ie nQOnïfuprjn, maar ïvu vp,iï$ fii enz.

(4) Zie vissering, bl. 291. Dit versterkt mij in de verklaring, die ik in de Proeve van grondslagen, bl. 21 van Matth. XXVI: 18 gegeven heb , mits er vertaald worde:

Sluiten