Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegen, wier letterlijke overzetting wel altijd onmogelijk blijven zal, zoo als Hand. XIX: 22, al verkoos men daar ook te vertalen: hield hij zelf zich een1 tijd Op voor Azië {1); of wier bederf het te vreezen is, dat nooit zal te herstellen zijn, zoo als Mare. X: 10, waar men met de onzen wel vertalen moet: Er. in het kuit vroegen hem, terwijl er achter het koppawoordje en misschien is uitgelaten: toen hij gekomen was (2). Zonderen wij nu deze en dergelijke plaatsen uit, hoe veel kleiner wordt dan nog het getal der zoodanige, die aan eene nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament in den weg staan ! En met wat regt zou men dan zeggen, dat de tijd tot het ondernemen van zulk eenen arbeid nog niet gekomen isp Ik weet niet, of holwerda dit wel zou blijven beweren, wanneer hij zijn geschrift op nieuw moest uitgeven. Althans mag ik, dunkt mij, vertrouwen, dit hij de hem ten aanzien der nieuwe vertaling ontglipte woorden: //Het staat zelfs te vreezen, dat zij in meaig opzigt minder goed, dan de tegenwoordige, zijn zal," evenzeer stilzwijgende terugnemen, als den toon verzachten zou, welken hij gelijkelijk tegen een' wineï, een' db wette en andere vermaarde mannen, en tegen mij, zijnen grijzen leermeester, gevoerd heeft. Niemand kan er toch ook wel minder dan hij op gesteld zijn om denzulken in de hand te werken, die niet tonder overdrijving instemmen met het zeggen van holshausen (3), dat de geest der moderne wetenschap zich als heerschappijvoerder van de Bijbelboeken tracht meester te maken.

(1) Aixog intOfjt yjoovov tig xr\v *A.giuv.

(2) *E\&óvxog avxov. Verg. vs. 1.

(3) Götting. gel. Anseigen. 1853, 8. 553.

Sluiten