Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in bet' voorjaar genomen, en die naderhand door de Synode goedgekeurd zijn, heeft deze bedenking hare kracht bijna geheel verloren. In plaats van in de vertaling zelve te deelen, zal de Hoogleeraar des amokie van dek hoeven aan Doctor de jager, wien de zorg voor de regelmatigheid en zuiverheid in het gebrnik der moedertaal is opgedragen, als Godgeleerde ter zijde staan, om alle misvatting voor te komen. Voor mij zeiven heb ik wegens mijnen ouderdom geene vrijheid gevonden, om eene taak van vertaling op mij te nemen: alleenlijk heb ik mij bereid verklaard, om hun, die deze taak aanvaard hebben, waar en zoo lang het mij mogelijk is, van raad en hulp te dienen. Van het twaalftal, dat er nu nog overblijft, zullen bij lange na niet allen dit werk verrigten. Zij zijn in vier drietallen verdeeld geworden. Aan elk van deze drietallen is zeker deel van het Nieuwe Testament ter vertaling aangewezen. Die arbeid zal echter zoo geschieden, dat in iedere groep slechts één als vertaler optrede en bekend sta, terwijl de twee anderen hem voorlichten en helpen. Derhalve zullen er eigenlijk niet meer dan vier vertalers zijn. Het is zoo, ook deze maatregelen schieten nog te kort, om alle vrees voor wanstaltigheid van het werk geheel te verbannen. Maar welk een rigtsnoer ter bevordering van eenparigheid heeft men in de nu gelegde grondslagen boven hetgeen de vervaardigers van den Staten-Bijbel gehad hebben! Daarenboven is er besloten geworden, dat de vier vertalers in de lente van het jaar 1855 eene bijeenkomst zullen ' houden, opdat een ieder hunner de vertaling van eenige hoofdstukken, die hij in overleg met zijne beide medewerkers bearbeid heeft, aan de drie anderen ter proeve mededeele en met hen bepalingen make, welke

Sluiten