Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de wette (1) en anderen, die haar verwerpen, daarom de gewone verklaring niet goedkeuren. Dan alleen zou ik genoodzaakt zijn om tegen wil en dank; af te zien' van hetgeen het spraakgebruik voorschtij#<! wanneer, of een der woorden van dit vers, of het verband der rede zulks volstrekt vorderde. Maar tenzij ik mij grovelijk bedriege, is het daarvan zoo ver af-, dat alles, wat zich hier voordoet, ons noopt het spraafcgebruik stóptelijk te volgen. Vooreerst houden wij ons, als wij het Grieksch vertalen: ben ik het, met de meeste uitgevers van het Nieuwe Testament, aan den gewonen tekst, welken tischendoef (2) eigendunkelijk veranderd heeft. Ten tweede voegen wij daardoor, zoo als lücke (3) tegenwerpt, niets aan het oorspronkelijke toe, dewijl men in het Nederduitsch door het woordje het moet uitdrukken, wat er in het Grieksch naar het taaleigen wordt bijgedacht (4). Ten derde nemen wij gevolgelijk het woord ben alleen in den tegenwoordigen tijd, die overal door de spreekwijze ben ik het of dat ik het ben wordt aangeduid; terwijl de voorstanders der gewone vertaling verpligt zijn, om uit kracht van enkele plaatsen, welke met deze niet eens gelijk staan, er den verledenen tijd bij in te sluiten (5): iets, dat

(1) Kurze Erklarung u. s. w. zu d. S.

(2) Nov. Test. Gr. Hier staat, namelijk, iyco tlfii j in plaats van iyó) tipt, zoo als vs. 24, 28 en overal elders.

(3) Comment. über das Ev. des Johann. III Aufl. zu d. S.

(4) Gelukt het mij over eenige maanden Fase. III mijner Interpret, in Ep. P. ad Rom. uit te geven, dan hoop ik dit in mijne verklaring van Cap. IV: 1 te zullen toonen.

(5) Wiser s. 309.

Sluiten