Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mijn tekst tot waarheid voor uwe eigene ziel; tracht er naar, met inspanning van alle krachten, dat de genade Gods door u niet te vergeefs ontvangen worde. In dat eene woord ii de genade Godsligt de gansche heerlijkheid van elke verloste ziel besloten, en in die woorden: 11 niet te vergeefs ontvangen," is de* geheele verantwoordelijkheid nedergelegd die op ieder hart van Gods wege rust. Krachtig en nadrukkelijk verklaart de Apostel Paulus in de woorden, die mijnen tekst voorafgaan, den rijkdom, den ernst, de innigheid der zelfopofferende, liefde van Jezus Christus. Hij wordt niet moede met geduld en waardigheid te leeren en te waarschuwen, opdat datgene wat hij van Gods wege verwaardigd wordt aan te bieden, het deel der lezers en hoorders zijner woorden worden moge. De Apostel Paulus arbeidt met zoodanigen ijver, alsof van zijnen arbeid het,heil der zielen afhangt, ofschoon hij zich volkomen bewust is, dat het niet is desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Ik druk mij niet juist uit: niet ofschoon maar omdat hij weet dat alleen de ontfermende God het woord aan de zielen zegenen kan, gewordt hem de kracht, om onvermoeid en onversaagd het Evangelie van Christus bij monde en geschrifte te verkondigen.

Des ontfermenden Gods! dat is de spoorslag tot alle Christelijke werkzaamheid, dat is de steun van het Christelijk leven, dat is de sterkte van den arbeider in den wijngaard des Heeren, om niets te doen dan met kracht en ijver de boodschap des heils aan arme zielen te brengen, wetende dat het niet is desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar'des ontfermenden Gods. Maar, omdat de gansche zaak van God is, is zij gewaarborgd, en zal het Woord, in zwakheid verkondigd, niet ledig tot Hem wederkeeren, maar voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe God het gezonden heeft.

Zoo er ooit iemand tegen eigengeregtigheid geijverd heeft, dan voorzeker Paulus, en niemand heeft meer werken der geregtigheid

1

Sluiten