Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oceaan der liefde Gods. Christus doet niets ten halve, niets ten deele. Hij, die gestorven is voor onze zonden, is tevens opgewekt tot onze regtvaardigmakingj gestorven, toen wij nog vijanden waren, geeft Hij ons, zoo wij bij aanvang tot Hem gebragt zijn, door Zgne opstanding een waarborg voor bet eeuwige leven. Is Christus gesteld tot onze geregtigheid, tevens is Hij het middel tot onze heiligmaking en verlossing. Gelijk aan dat kruis de genade des Vaders, diedemagt der zonde overwint, wordt aanschouwd, zoo daalt ook van dat kruis kracht neder, om den ouden zuurdeesem uit de harten te verwijderen, om te kruisigen den ouden mensch met zijne booze lusten en begeerten; van dat kruis daalt neder de liefde van Hem, die ons het eerst heeft hef gehad, en dien wij liefde betoonen door het houden Zijner geboden. Van dat kruis klinkt het woord: Ik noem u niet meer dienstknechten, maar vrienden; gij zijt Mijne vrienden, zoo gij Mijne geboden bewaart. Zoo ooit eene ziel kracht ontvangen heeft om te midden van onregt, haar telkens aangedaan, stille te zwijgen en geduldig te dragen en te verdragen; zoo er ooit eene ziel, rijk naar den mensch, arm is geworden voor Hem; zoo er ooit eene ziel, arm naar den mensch, in Hem is rijk geworden; zoo ooit kracht zwakheid, en zwakheid kracht, helden naar de wereld kinderen, en kinderen helden in Zijne kracht zijn geworden, is het door dat éénewoord: genade Gods. De genade Gods heeft ons van knechten der duisternis in kinderen des lichts veranderd, van rebellen tegen God tot Zijne onderhoorigen; wij waren eene prooi des doods, wij werden erfgenamen des eeuwigen levens; wij waren dienstknechten der duisternis, wij werden kinderen van God; wij waren slaven der hel, wij werden koningen en priesters Gods in der eeuwigheid. Dat is genade Gods, dat wij, arme zondaren, niet waardig den naam van Christus op de lippen te nemen, die niet verdienden om met den draf der zwijnen gevoed te worden, die geen regt hadden op den titel van huurling, kinderen Gods

Sluiten