Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zielen, — in den naam en de kracht van mijnen Zender, in den naam en in de kracht van Jezus Christus, vraag ik u dezen morgen: is er niemand hier die zeggen moet: Eigenlijk heb ik tot dusver de genade Gods te vergeefs ontvangen; want nog ben ik een dienaar der zonde, en heb ik de ongeregtigheid lief; nog ben ik een kind van den vorst dezer eeuw, en heb ik mijn hart niet aan Christus geschonken. Ik geloof niet in Zijn woord, liefde tot Zijnen persoon versta en ken ik niet, hope op Zijne toekomst bezit ik niet. Zoo verstaat gij dan niet den aard der liefde, zoo kent gij dan niet het geloof, zoo bezit gij dan niet de hope, zoo hebt gij dan de genade Gods te vergeefs ontvangen. Dezen morgen zijt gij nog slechts af keerig, morgen, ik weet het niet, welligt verhard in uwe zielen en verstokt in uwe harten, om overmorgen, God verhoede het, veroordeelden en gevonnisden te zijn. Dan verstaat gij met eene ontzettende kracht den verschrikkelijken ernst, de vreesselijke beteekenis, het verpletterende gewigt en het veroordeelende vonnis van het woord van mijnen tekst: De genade Gods te vergeefs ontvangen te hebben.

Maar op dit oogenblik is het nog de aangename tijd, op dit oogenblik nog de dag der zaligheid, op dit oogenblik bestaat nog de gelegenheid, om de boodschap des heils te hooren verkondigen met al den ernst, dien het Woord van den levenden God vereischt en met al de vrijheid, die het waarborgt; met al de ruimte, die het hart van Jezus Christus bevat en met al den ijver, waarmede de liefde tot Hem de zielen vervult. Het is nog niet te laat; nog is er plaats aan het groote gastmaal, in de hemelen daarboven voor de kinderen Gods toebereid; en daarom smeek en bezweer ik u, bij het verzoenend lijden van den Zone Gods, bij bet zweet en de tranen door Hem gestort, bij het behoud uwer eigene onsterfelijke zielen, die buiten Hem verloren zijn, laat dat Woord door den Heiligen Geest u aan het hart gelegd worden: # Ziet toe, dat gij de ge-

Sluiten