Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonde is gemaakt, opdat gij zoudt worden regtvaardigheid Gods in Hem, die u gekocht heeft met Zijn bloed en gemaakt Gode tot Koningen en Priesters, die u verlost heeft van de zonde en hare magt, opdat gij voortaan een Gode geheiligd leven zoudt leiden. En nu, onderzoekt uw eigen hart, geloovjgenl ziet hoe dikwijls gij gezwegen hebt, wanneer gij hadt moeten spreken, en hoe dikwijlelgij gesproken hebt wanneer gij stille hadt moeten zijn; hoe dikwjjls gij gewacht hebt waar gij hadt moeten handelen, en gehandeld waar gij hadt moeten wachten; hoe gij hier gesteuikeld en gevallen :aijt en ginds gewankeld hebt; hoe gij hierstilgestaan hebt, wanneer gij in den naam van God hadt moeten voorttrekken en ginds voortgegaan;zijt, wanneer gij hadt moeten wachten; toetst uwe eigene ziel, geloovigen! aan dat woord, vraagt u zeiven af of gij het waarachtig en wezenlijk gelooft, of gij Hem waarlijk en van ganscher harte liefhebt en uwe liefde betoont door Zijne geboden te houden en overeenkomstig!Zijnen wil te handelen en te wandelen. Toetst u of gij steeds leeft in de waarachtige hope Zijner toekomst; en mij dunkt ik hoor het woord der vermaning veranderen in die bede: Heere verlos ons van ons zeiven, van ons eigen ik en van alles wat ons benaauwt en beangstigt. Heere, in ons zei ven zijn wij zwak en hulpeloos, kom Gij ter onzer hulpe. Heere hoor, Heere verhoor, Heere red. Geef dat wij Uwe genade niet te vergeefs mogen ontvangen hebben.

Ja voor dat woord der waarheid, voor den Waarachtige, in wien de genade Gods eene werkelijkheid geworden is, betaamt het ons in diep gevoel van eigen schuld en onmagt, knieën en harten te buigen, opdat de Heer zich aan ons openbare inden rijkdom Zijner liefde en barmhartigheid; betaamt het ons te smeeken, dat Hij Zijne genade over ons uitstorte en dat Zijne kracht in onze zwakheid volbragt worde; betaamt het ons te waken tegen de aanrandingen van den duivel en van ons hart, tegen vreeze van binnen en verschrikking van buiten; betaam

2

Sluiten