Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENiE LAATSTE BEGEERTE.

Alleenlijk wandelt waardiglijk bet Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uwe zaken moge hooren, dat gij staat in «énen geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. Filippensen It 27, 28.

Het is ten allen tijde eene hoogheilige en ernstige zaak, om het Evangelie der zaligheid te verkondigen, en wel in de eerste plaats van wege het gewigt der .boodschap, die de prediker geroepen is te brengen. Immers, het Evangelie grijpt in de diepste behoeften onzer ziel, het betreft onze hoogste belangen niet alleen voor den tijd, maar ook voor de eeuwigheid; ons geluk zoowel in als na dit leven hangt er van af; en hoe zoude ooit eene prediking, van zoo grooten invloed op het stoffelijk.en geestelijk welzijn der hoorders, naar den eisch van Gods Woord kunnen verrigt worden, zoo de prediker niet in het binnenste zijns harten overtuigd was van het ontzaggelijke gewigt der getuigenis die hij aflegt? Voorts Hij, wiens Evangelie gepredikt en wiens Woord besproken wordt, is de Hooge en Verhevene, de Koning der koningen en de Heer der heeren, zoodat in aanmerking genomen de laster en de vijandschap tegen dien God, en de zware verantwoordelijkheid die op den kruisgezant rust, het niet anders kan of hij, die geroepen is de blijde tijding der zaligheid aan onsterfelijke zielen te brengen, moet zoowel door het gewigt der boodschap zelve,

Sluiten