Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als door het gezag van den Heer der boodschap, met vreeze en beving vervuld worden. Daarenboven heeft de verkondiging des Evangelies een beslissenden invloed op allen, die haar vernemen, zoodat, naarmate de hoorders dat Evangelie aangenomen of verworpen hebben, eene zware verantwoording voor God op hen rust. In alle opzigten derhalve, zoowel wegens den inhoud der boodschap als het gezag van den Heer, wiens Woord gepredikt wordt, en den grooten invloed, welken die prediking op de behoudenis der zielen uitoefent, is het leeraarsambt eene gewigtige en bezwaarlijke taak. Yan daar, dat elke prediking behoorde te geschieden in een levendig besef van eigene onbekwaamheid en onwaardigheid en in algeheele afhankelijkheid van en vasthouden aan Hem, die alleen het uitgestrooide zaad in de harten kan doen opwassen en goede vruchten doen voortbrengen. Lnther heeft eenmaal het even merkwaardige als ware wooard uitgesproken: vIedere prediking behoort alzoo ingerigt te zij», dat, indien iemand, die nimmer in de gelegenheid was geweest het Woord Gods te hooren, en ook verder daarvan verstoken zoude zijn, haar bijwoonde, die ééne prediking zóó vol was van al de groote waarheden God», dat zij voldoende was om op den grooten oordeelsdag zijne ziel zonder verontschuldiging voor God te laten.1' Geldt dit van elke verkondiging des Evangelies, vooral thans is het mij eene behoefte des harten aan deze eischen te voldoen, nu ik, naar den mensch gesproken, voor de laatste maal in eene regelmatige bediening voor u optreed. Want dan spreekt het yan zelve, dat erin het binnenste des gemoeds de begeerte bestaat, om nog een enkel woord van vermaning en opwekking en vertroosting te spreken. ■ Dan kan het niet Anders, of men gevoelt eene behoefte des geestes, om nog een wootjlj te spreken, dat een bkjvenden indruk achterlaat, nog een zaadje uit te strooijen, dat vruchten kan opleveren voor tijd en eeuwigheid, nog voor de laatste maal, een bemoedigend en opwekkend woord tot allen te rigten. Yan daar dat ik op des;

Sluiten