Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de Apostel zich door naauwe banden verbonden gevoelde, waar een groot werk was geschied, en een groote zegen was gescbonken geworden, bekleedt voorzeker de. gemeente van Filippi eene voorname en belangrijke plaats. Door den Heer «elf aldaar geroepen door een gezigt, waarin hij eenen Macedonischen man zag, die hem smeekte om over te komen en hen te helpen, vertrok Paulus terstond naar deze plaats, en kwam hij dus voor de eerste maal in Europa. Het was in die aanzienlijke staij het was in die gemeente, dat de kracht des Evangelies bevestigd werd, eerst aan eene Joodsehe vrouw, dewijlffjhet hart van Lydia de purperverkoopster geopend, en straks,iet hart trttfvteenen Heidensehen man door het Woord des levens getroffen werd. In' Mlippi immers had de verstokte stokbewaarder, verbroken in aijne zielen bezorgd voor zijne zaligheid, den doop in den naam van Jezus Christus ontvangen.

Aan die gemeente gevoelt Paulus zich bij uitnemendheid door de onverbrekelijke banden van geloof en liefde verbonden, en in dezen brief openbaart hij het gevoel, dat hem bezielt, en stort hij al de vurige liefde van zijn warm kloppend hart uit. Van daar «ijne begeerte, om zoo hij ook verhinderd wordt, om met het ligchaam onder hen te verkeeren, in den geest met hen vereenigd te zijn; van daar zijne behoefte om bij te dragen tot hare opbouwing en stichting; van daar de wensch, herhaaldelijk'in dezen brief oitgesproken, dat het hem nog in de wegen des Heeren vergund moge worden, fcijne geliefde broeders van aangezigt tot aangezigt te zien. Doch boven alles heeft de Apostel één wensch, ééne behoefte, ééne begeerte om levende of stervende, gaande of blijvende, Jezus Christus te verheerlijken, de uitbreiding van Zijn woord te bevorderen, en te strekken tot stichting der gemeente en tot hare opbouwing in het allerheiligst geloof. In de voorafgaande verzen wijst hij er op, hoe Christus zijn leven en sterven hem gewin is, en hoe alleen de liefde en de zorg voor de gemeenten, door

Sluiten