Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandelaar is, vergeet dan nooit dat hij veel verrigtheeft, zoo de eerste stap gedaan is, maar vergeet tevens niet, dat de eerste stap niets beteekent zonder de volgende stappen, vergeet dan nooit dat de baan ten einde toe geloopen, dat er menige zware stap op die steile baan modli afgelegd worden, dat menige stap gedaan moet worden voordat de pelgrim aan het einde van zijnen weg gekomen is, voordat hij rust kan vinden voor zijnen voet in het hemelsche vaderland daarboven.

Het eerste, dat de Apostel Paulns n toeroept is: Wandelt! Wandelt, dat is, wacht u voor stilstand, wacht n voor traagheid en laauwheid, wacht u voor tevredenheid met hetgeen gij gedaan hebt, voor voldaanheid met uw eigen- geloof, met uwé liefde, met awe hope; wacht u voor tevredenheid met en blijven staan bij de genade, u verleend, wacht u om te blijven rusten terwijl gij moet optrekken en strijden in Gods kracht. Het tweede dat: hij u toeroept is: wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus. Zoo het eerste tegen een ongeoorloofd stilstaan gerigt is, dan is het tweede woord tot allen gerigt, die zich willekeurige wegen kiezen in het wandelen voor God, die volgens hunne gedachten en op hunne wijze voor God willen leven. Niets is meer gewoon dan dat men, tot de kennis der waarheid gekomen zijnde, vermeent alles te moeten doen om den naam van Christus ook aan anderen bekend te maken en tot verheerlijking vin sZijnen naam te moeten werken.

In den beginne worden de meesten bezield door een zekeren ij ver en een zeker vuur, om toch ook iets te doen tot verheerlijking van Gods naam en tot uitbreiding van Zijn Koningrijk; maar bij eene zoodanige: opwelling of aandoening des gemoeds, die niet uitsluitend gebouwd is op het vaste fondament des geloofs, loopt men ligt gevaar een eigenwillig ingeslagen weg te volgen en vreemd vuur op het altaar des Heeren te brengen, niet te luisteren naar de stem van God en niet te lettenodp de aanwijzingen des Allerhoogsten, daden te verrigten waartoe God ons met

Sluiten