Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een oogenblik iemand ontslagen reken van den arbeid onder de eerstelingen van Israël naar de njfefarkiezing der genade, niét dat ik geloof dat de zendelinggenootschappen alle volken bekeeren zullen., al werden zij verhonderdvoudigd, ja al waren er ook duizenden in den lande, al de volken zullen eerst toegebragt worden n a Israëls bekeering, na Israëls herstelling. Israëls bekeering zal zijn voor hen bet leven uit de dooden; maar van den anderen kant: eerst moet de volheid der Heidenen ingaan, hoort het, de volheid, niet alle Heidenen, eene volheid, die aanvullen moet de leemte door Israël, door het volk der verkiezing gemaakt, die aan onzen God en aan onzen God alleen bekend is, vóórdat geheel Israël zalig wordt.

Het is steeds de begeerte mijner ziel geweest, het is mij steeds eene behoefte geweest om deze gedragslijn te volgen. Aan ieder Jood, die maar eenigzins geneigd was om te hooren, hebben wij het Woord gebragt, en tot iedere ziel uit de volken, die naar ons luisteren wilde en behoefte had aan het Evangelie, hebben wij het Woord gebragt. Wij hebben gepredikt en gesproken, wij zijn niet moede geweest den Christus onder ulieden te verkondigen, omdat wij uwe zielen redden en behouden en voor onzen Zender winnen wilden. Arbeidende voor de Hope Israëls hebben wij het Evangelie verkondigd aan de Christenen uit de volken, zijn wij begaan geweest met den nood der Heidenen, en wel omdat ik mijne vaderen niet heb kunnen en willen verloochenen, en opdat allen gebragt zouden worden tot Hem, die is de Koning van Israël, het Hoofd der Gemeente, het licht der volken en het heil Gods tot aan de einden der aarde.

Voorts bid ik u toe, dat gij moogt wandelen waardiglijk het Evangelie van Christus, en dat gij moogt staan in eenen Geest. Ik rigt dit woord nu bepaaldelijk tot de besturen der Vereenigingen; mogen zij dit woord aannemen als eene nalatenschap na löjarigen arbeid, en moge de Heilige Geest dit woord aan de harten van de bestuurders der verschillende vereenigingen levend maken. Er zulien welligt scheuringen en twistingen

Sluiten