Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENKINGEN,

ONTSTAAN BIJ DE LEZING VAN EENIGE BERISPENDE ARTIKELS, INDE PROVINCIALE FRIESCHE COURANT VAN 1843, N™. 9, 12 es 16.

De hooge waarde, welko ik, uit overtuiging, hecht aan onze regtzinnige Gereformeerde leer, zoo als deze]» ve, op Bijbelsche gronden , naar onze kerkeörde in de jaren 1648 en 1619, is vastgesteld, en de ongeveinsde achting, welke ik heb voor alle opregte voorstanders dier leer, hebben mij bewogen eenige bedenkingen in het midden te brengen tegen genoemde artikels, waarbij én deze leer én hare voorstanders schamper en verachtelijk worden aangevallen. En alzoo de tegenwoordige geest des tijds medebrengt, dat geene redactie van eenig nieuwsblad regtzinnig Gereformeerde bedenkingen in hare kolommen opneemt, heb ik mijne toevlngt genomen tot de drukpers zelve, ten einde deze mijne bedenkingen , door dit blaadje, wereldkundig te maken; uit liefde tot de waarheid, welke ten leven leidt, en tot vertroosting en bemoediging van allen, die de voor» treffelijke leer onzer nimmer volprezene voorvaderen van harte omhelzen en naleven.

De aanhef van het eerste artikel luidt aldus: »Alle

A 2

Sluiten